Onderwijskwaliteit

Richtinggevend voor de inrichting van ons onderwijs is onze schoolvisie. Bij het aanbieden van de leerstof gaan wij uit van zogenaamde minimumdoelen; doelen die in principe voor elk kind haalbaar zijn. Daarnaast bieden wij kinderen de gelegenheid op hun eigen niveau te werken aan bepaalde herhalings- en/of verdiepingsstof. In de dagelijkse praktijk is dat terug te zien in alle groepen, onder andere door het gebruik van de zogenaamde instructietafels. Na een (korte) uitleg aan de groep kan een leerling zichzelf uitnodigen, of wordt door de leerkracht uitgenodigd om een lastig onderdeel nog eens gezamenlijk (in een kleiner groepje) te bekijken.

Ondersteuning

Modern basisonderwijs houdt zich niet alleen bezig met vormen van kennisoverdracht en –verwerving, maar ook met het wegnemen of beheersen van allerlei factoren die leren bij een kind kunnen belemmeren. De processen die daarvoor nodig zijn, noemen we 'ondersteuning’.

Leerlingvolgsysteem

Een kind ontwikkelt zich van nature. Het onderwijs op onze school stimuleert dit proces en biedt kinderen mogelijkheden om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Om de ontwikkeling van de kinderen te volgen maken wij in iedere groep verschillende methode onafhankelijke toetsen. Deze toetsen zijn objectiever dan de methode gebonden toetsen. De toetsresultaten, die worden opgenomen in het leerlingvolgsysteem, geven veel informatie over de vorderingen van een kind. Daarnaast volgt de leerkracht elke dag de ontwikkelingen van de kinderen in de klas door goed te signaleren en te observeren.

Intern begeleider (ib'er)

De intern begeleider bewaakt het leerlingvolgsysteem, en ondersteunt en begeleidt de groepsleerkrachten bij alle zaken die betrekking hebben op de leerlingenzorg.
Alle leerlingen worden meerdere keren per leerjaar door de groepsleerkracht en de ib'er besproken. Indien nodig worden nog aparte leerlingbesprekingen gevoerd. Hierin worden afspraken gemaakt rondom diagnostiek, handelingsplannen, extra begeleiding en hulp vanuit externe instanties.

Groepsplan

Leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, krijgen op onze school veel aandacht. De wijze waarop deze begeleiding wordt gerealiseerd wordt vastgelegd in een groepsplan. Deze extra begeleiding wordt zoveel mogelijk in de klas door de groepsleerkracht verzorgd. Als een leerling extra begeleiding buiten de groep krijgt, worden de ouders daarvan op de hoogte gesteld door de groepsleerkracht en/of de intern begeleider (ib'er). Deze extra hulp moet worden gezien als een extra steuntje in de rug om te zorgen dat de kinderen het programma in de klas weer goed kunnen volgen.

Dyslexie

Een bijzondere en complexe vorm van een onderwijszorgbehoefte is dyslexie. Om uiterste zorgvuldigheid toe te kunnen passen, gebruiken wij het Dyslexieprotocol. In dit protocol is vastgelegd op welke wijze leerlingen met spelling- en leesproblemen worden geholpen. Hierbij wordt gelet op optimale begeleiding door leerkrachten en ib’ers, maar ook op praktische dingen zoals: vergrote versies van de toetsen, meer tijd bij toetsen, soms mondelinge toetsen, incidenteel een andere beoordeling van schriftelijk werk. In bepaalde gevallen zijn extra zorgtrajecten of -middelen inbegrepen in uw ziektekostenverzekering. Raadpleeg hiervoor uw verzekeraar.

De Hofstee biedt leerlingen met ernstige dyslexie ondersteuning middels het computerprogramma Sprint. Deze leerlingen mogen bovendien werken met een laptop.

Ontwikkellab

Voor verschillende leerlingen van groep 1 t/m 8 biedt het reguliere programma ondanks compacten én verrijken onvoldoende uitdaging. Voor deze leerlingen hebben wij Het Ontwikkellab. Het Ontwikkellab is een doorgaande leerlijn die bestemd is voor (hoog) begaafde leerlingen én voor leerlingen met een hoog uitstroomperspectief. Door een zo vroeg mogelijke signalering en een daaropvolgend passend aanbod, biedt je deze leerlingen de mogelijkheid betrokken te blijven, hun capaciteiten blijvend te prikkelen en (beter) te benutten. De begeleiding bij dit aanbod is gericht op het aanleren van specifieke vaardigheden, bijvoorbeeld de executieve functies. Het Ontwikkellab wordt zowel binnen als buiten de klas aangeboden. Op school zijn talentbegeleiders aanwezig om dit aanbod vorm te geven én om de leerlingen en groepsleerkrachten hierbij te begeleiden. De groepsleerkrachten worden voortdurend bijgeschoold om goed te signaleren, te begeleiden, te sturen en te ondersteunen.

Sinds 2019 dragen wij, mede door Het Ontwikkellab, het keurmerk van de vereniging BPS (BegaafdheidsProfielScholen).

Scholen, die het BPS keurmerk dragen, kenmerken zich door kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. Dit wordt gekenmerkt door:
• Een zorgvuldige begeleiding van de leerling, gebaseerd op brede diagnostische kennis met een ruim inhoudelijk aanbod binnen een flexibel programma voor deze leerlingen;
• Bereidheid de aanwezige expertise te delen met ouders en met andere scholen in de regio.

De Hofstee heeft zich als doel gesteld bovenstaande kenmerken voor iedere leerling te kunnen bieden. Dat is ook meegenomen door de commissie, die ons bezocht heeft in maart 2019, en het keurmerk heeft toegekend.


 

Techniektalenten en het Techlab

Dit jaar hebben we ons aangesloten bij het samenwerkingsverband www.techniektalenten.nl. Hierdoor kunnen we op een snelle en interessante manier kinderen kennis laten maken met techniek. Het doel daarvan is om zoveel mogelijk kinderen enthousiast te maken voor een technisch beroep. Dit doen we door het aanbieden van klassikale lessen techniek. We maken hierbij gebruik van de Maakboxen van www.maakotheek.nl. Via verschillende thema's komen allerlei materialen en technieken aan bod.

De groepen 7 en 8 gaan vanaf dit jaar op bezoek bij de Techniek Carrousel op het Munnikenheidecollege. Dit is een verzameling workshops waar de kinderen onder begeleiding van leerlingen en leerkrachten aan de slag gaan met techniek. Ook gaan de kinderen op bezoek bij het W&T Journaal. De kinderen maken kennis met verschillende technische bedrijven en gaan een middag lang aan de slag met techniek.

Ook nieuw dit jaar is de oprichting van het Techlab. Kinderen uit de groepen 6 t/m 8 die duidelijk kwaliteiten hebben op het gebied van techniek, kinderen die beter praktisch leren komen in aanmerking voor het Techlab. In het Techlab gaan deze kinderen in kleine groepjes aan de slag met technische uitdagingen. Deze uitdagingen liggen op de  volgende ontwikkelgebieden: vaardigheden, houding en kennis. Door kinderen praktisch aan de slag te gaan met materialen en gereedschappen leren kinderen oplossingen te vinden door techniek slim te gebuiken. 

Meer informatie over het complete techniekonderwijs op de Hofstee kunt u aantreffen op de speciale website:

Techniek moet je doen!

 

 

School Ondersteunings Profiel (SOP)

Iedere school stelt binnen passend onderwijs een ondersteuningsprofiel op, waarin de school beschrijft welke ondersteuning zij kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd.

De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht op het vaststellen van het schoolondersteuningsprofiel. Aan de hand van dit SOP maakt de school ook duidelijk of de school zich wil specialiseren in een bepaald type ondersteuning of in principe een school wil zijn voor alle leerlingen als het passend onderwijsaanbod kan worden gerealiseerd.

Het schoolondersteuningsprofiel speelt een rol in het toelatingsbeleid van de school en is voor ouders een informatiebron die geraadpleegd kan worden als zij op zoek zijn naar een school voor hun kind. De belangrijkste zaken uit het school ondersteuningsprofiel van onze school staan hieronder in een kort overzicht bij elkaar.

Klik hier voor het volledige SOP


 

Rapport onderwijsinspectie

Tijdens het vierjaarlijks onderzoek bij bestuur en scholen bezoekt de inspectie een deel van de scholen dat onder een bestuur valt. De scholen die ze op dat moment niet bezoeken, worden op een andere manier eens in de vier jaar bezocht. Na het bezoek schrijft de inspectie het rapport van bevindingen. Als dit definitief is, krijgt de school een maand de tijd om erop te reageren. Daarna wordt het inspectierapport openbaar. 

Het laatste inspectierapport van De Hofstee kunt u  lezen door op deze link te klikken.