Onderwijskwaliteit

Richtinggevend voor de inrichting van ons onderwijs is onze schoolvisie. Bij het aanbieden van de leerstof gaan wij uit van zogenaamde minimumdoelen; doelen die in principe voor elk kind haalbaar zijn. Daarnaast bieden wij kinderen de gelegenheid op hun eigen niveau te werken aan bepaalde herhalings- en/of verdiepingsstof. In de dagelijkse praktijk is dat terug te zien in alle groepen, onder andere door het gebruik van de zogenaamde instructietafels. Na een (korte) uitleg aan de groep kan een leerling zichzelf uitnodigen, of wordt door de leerkracht uitgenodigd om een lastig onderdeel nog eens gezamenlijk (in een kleiner groepje) te bekijken.

Ondersteuning

Modern basisonderwijs houdt zich niet alleen bezig met vormen van kennisoverdracht en –verwerving, maar ook met het wegnemen of beheersen van allerlei factoren die leren bij een kind kunnen belemmeren. De processen die daarvoor nodig zijn, noemen we 'ondersteuning’.

Leerlingvolgsysteem

Een kind ontwikkelt zich van nature. Het onderwijs op onze school stimuleert dit proces en biedt kinderen mogelijkheden om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Om de ontwikkeling van de kinderen te volgen maken wij in iedere groep verschillende methode onafhankelijke toetsen. Deze toetsen zijn objectiever dan de methode gebonden toetsen. De toetsresultaten, die worden opgenomen in het leerlingvolgsysteem, geven veel informatie over de vorderingen van een kind. Daarnaast volgt de leerkracht elke dag de ontwikkelingen van de kinderen in de klas door goed te signaleren en te observeren.

Intern begeleider (ib'er)

De intern begeleider bewaakt het leerlingvolgsysteem, en ondersteunt en begeleidt de groepsleerkrachten bij alle zaken die betrekking hebben op de leerlingenzorg.
Alle leerlingen worden meerdere keren per leerjaar door de groepsleerkracht en de ib'er besproken. Indien nodig worden nog aparte leerlingbesprekingen gevoerd. Hierin worden afspraken gemaakt rondom diagnostiek, handelingsplannen, extra begeleiding en hulp vanuit externe instanties.

Groepsplan

Leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, krijgen op onze school veel aandacht. De wijze waarop deze begeleiding wordt gerealiseerd wordt vastgelegd in een groepsplan. Deze extra begeleiding wordt zoveel mogelijk in de klas door de groepsleerkracht verzorgd. Als een leerling extra begeleiding buiten de groep krijgt, worden de ouders daarvan op de hoogte gesteld door de groepsleerkracht en/of de intern begeleider (ib'er). Deze extra hulp moet worden gezien als een extra steuntje in de rug om te zorgen dat de kinderen het programma in de klas weer goed kunnen volgen.

Dyslexie

Een bijzondere en complexe vorm van een onderwijszorgbehoefte is dyslexie. Om uiterste zorgvuldigheid toe te kunnen passen, gebruiken wij het Dyslexieprotocol. In dit protocol is vastgelegd op welke wijze leerlingen met spelling- en leesproblemen worden geholpen. Hierbij wordt gelet op optimale begeleiding door leerkrachten en ib’ers, maar ook op praktische dingen zoals: vergrote versies van de toetsen, meer tijd bij toetsen, soms mondelinge toetsen, incidenteel een andere beoordeling van schriftelijk werk. In bepaalde gevallen zijn extra zorgtrajecten of -middelen inbegrepen in uw ziektekostenverzekering. Raadpleeg hiervoor uw verzekeraar.

De Hofstee biedt leerlingen met ernstige dyslexie ondersteuning middels het computerprogramma Sprint. Deze leerlingen mogen bovendien werken met een laptop.

Topspel en Topwerk

Voor verschillende leerlingen biedt het reguliere programma ondanks 'compacten’ en 'verrijken’ onvoldoende uitdaging. Voor de leerlingen van groep 1/2 is er Topspel, voor groep 3 t/m 8 hebben wij Topwerk. Topspel en Topwerk is een doorgaande leerlijn die bestemd is voor leerlingen met een hoog uitstroomperspectief. Door een zo vroeg mogelijke signalering en daaropvolgend een passend aanbod, biedt je deze leerlingen de mogelijkheid hun capaciteiten (beter) te benutten, betrokken te blijven en blijvend te prikkelen. Bij dit aanbod hoort een begeleiding voor het aanleren van specifieke vaardigheden. Topspel en Topwerk wordt zowel binnen als buiten de groep aangeboden. Er zijn experts (talentbegeleiders) op school aanwezig om dit vorm te geven, om zowel de leerlingen als de groepsleerkrachten hierbij te begeleiden. De groepsleerkrachten worden voortdurend bijgeschoold om goed te signaleren, te begeleiden, te sturen en te ondersteunen.

Voor een enkele begaafde leerling is plaatsing in de regionale plusklas (vanaf groep 5) een betere aanvullende aanpassing. De leerlingen, die eventueel op sociaal emotioneel gebied belemmerd worden door hun begaafdheid, worden na een zorgvuldig doorlopen signaleringstraject in de gelegenheid gesteld één dagdeel per week onderwijs te volgen in de regionale bovenschoolse plusklas. Deze plusklas heet Brainpower! Het onderwijs in deze groep wordt verzorgd door een deskundige.

School Ondersteunings Profiel (SOP)

Iedere school stelt binnen passend onderwijs een ondersteuningsprofiel op, waarin de school beschrijft welke ondersteuning zij kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd.

De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht op het vaststellen van het schoolondersteuningsprofiel. Aan de hand van dit SOP maakt de school ook duidelijk of de school zich wil specialiseren in een bepaald type ondersteuning of in principe een school wil zijn voor alle leerlingen als het passend onderwijsaanbod kan worden gerealiseerd.

Het schoolondersteuningsprofiel speelt een rol in het toelatingsbeleid van de school en is voor ouders een informatiebron die geraadpleegd kan worden als zij op zoek zijn naar een school voor hun kind. De belangrijkste zaken uit het school ondersteuningsprofiel van onze school staan hieronder in een kort overzicht bij elkaar.

Klik hier voor het volledige SOPRapport onderwijsinspectie

Tijdens het vierjaarlijks onderzoek bij bestuur en scholen bezoekt de inspectie een deel van de scholen dat onder een bestuur valt. De scholen die ze op dat moment niet bezoeken, worden op een andere manier eens in de vier jaar bezocht. Na het bezoek schrijft de inspectie het rapport van bevindingen. Als dit definitief is, krijgt de school een maand de tijd om erop te reageren. Daarna wordt het inspectierapport openbaar. 

Het laatste inspectierapport van De Hofstee kunt u  lezen door op deze link te klikken.