Samen met ouders

Het is van groot belang dat ouder(s)/verzorger(s) nauw betrokken zijn bij het wel en wee van hun kind op school. Leerlingen voelen zich beter op hun gemak als hun ouder(s)/ verzorger(s) een goed contact hebben met de school en weten wat er dagelijks met de kinderen wordt gedaan, er thuis over praten en er rekening mee houden. De schoolloopbaan van de leerling verloopt dan vaak beter en met minder problemen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat ouders in de school actief zijn. Enerzijds omdat uw hulp bij een groot aantal activiteiten onmisbaar is, anderzijds omdat het voor u als ouder dé gelegenheid is de school in bedrijf te zien.

De school tracht het contact met u te bevorderen door goede informatie te geven via:

 • de ouderavonden: informatie- en rapportageavonden,
 • de inloopmiddagen,
 • de website,
 • de ouderapp BasisOnline,
 • de schoolgids,
 • de jaarkalender,

U kunt de contacten met de school intensiveren door middel van:

 • het bijwonen van openbare vergaderingen van de oudervereniging en/of de medezeggenschapsraad,
 • hulp bij festiviteiten, creatieve middag, musical, kamp, enzovoort.
 • hulp in en rond de klas (expressievakken, computergebruik, begeleiding bij de zwemles of excursies, enzovoort).
Hebt u vragen over de gang van zaken op school of wilt u met een leerkracht over uw kind praten, maak dan na schooltijd persoonlijk of via Basisonline.nl een afspraak.


Oudervereniging

De oudervereniging organiseert elk schooljaar in samenwerking met het schoolteam diverse activiteiten die op of buiten school plaatsvinden. Daarnaast levert de oudervereniging een financiële bijdrage aan tal van nuttige en aangename zaken.

Activiteiten, zoals:
 • Vieringen en feestdagen, zoals Sinterklaas, Kerstmis en carnaval
 • Sportactiviteiten
 • Creatieve en culturele activiteiten
 • Avondvierdaagse
Financiële bijdragen aan (onder meer):
 • Drankjes en versnaperingen bij schoolactiviteiten
 • Schoolreis
 • Schoolkamp (groep 8)

Help ons met uw ouderbijdrage
Om het werk van de oudervereniging mogelijk te maken, vragen we van u een – vrijwillige – jaarlijkse bijdrage per kind. Betaalt u de volledige ouderbijdrage, dan bent u automatisch lid van de oudervereniging en bent u stemgerechtigd tijdens de algemene ledenvergadering (ALV). En dát is belangrijk, want via de oudervereniging kunt u meebeslissen over allerlei zaken in en rondom de school van uw kind(eren). Daarnaast is de oudervereniging een klankbord voor de leden van de medezeggenschapsraad en mogen we deze – gevraagd én ongevraagd – van adviezen voorzien.

Samenstelling en werkwijze
De oudervereniging komt minimaal eenmaal per jaar bijeen tijdens een ALV. Dit staat vermeld op de schoolkalender. Tijdens de ALV wordt – indien nodig – een bestuur gekozen dat de oudervereniging vertegenwoordigt: de oudervereniging (OV). De OV heeft op zijn beurt weer een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Meer informatie over de samenstelling en werkwijze van de oudervereniging en de OV vindt u in onze statuten en ons huishoudelijk reglement
Ook staat de oudervereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder dossiernummer 20151007.

Vergaderingen
De OV vergadert 5 à 6 keer per jaar. De vergaderingen van de OV zijn toegankelijk voor elk lid van de oudervereniging. De vergaderdata worden ruim van tevoren bekendgemaakt, zodat
u daar tijdig rekening mee kunt houden. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur en vinden plaats op school. Aan het begin van elk schooljaar vormt de OV een aantal werkgroepen. Samen met een aantal teamleden organiseert de OV dan een bepaalde activiteit. Per activiteit vindt eveneens een aantal vergaderingen en bijeenkomsten plaats (zowel onder als buiten schooltijd).

Betaling ouderbijdrage
Er geldt een ouderbijdrage van € 30,00 per kind. U ontvangt hiervoor aan het begin van het schooljaar of – indien uw kind later instroomt – na 1 januari een brief van de OV. De Oudervereniging verzoekt iedereen om een automatische incasso af te geven voor in innen van deze bijdrage of vraagt u vriendelijk uw ouderbijdrage te voldoen op rekening NL50INGB0003626047 t.n.v. Oudervereniging Basisschool “De Hofstee”. Met uw bijdrage maakt u tal van bijzondere schoolactiviteiten mogelijk voor uw kind(eren). 

Meer informatie
Heeft u tijd en zin om ons bij een activiteit te helpen? Wilt u lid worden van de OV? Of heeft u vragen over het werk van de ouderraad? Stuur dan een email naar de OR. : oudervereniging@bshofstee.nl


Medezeggenschapsraad

Iedere school hoort een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Deze bestaat uit personeelsleden en ouders.

De MR praat met de directie over beleidszaken. Bij het innemen van standpunten is het goed dat het management, de leerkrachten en de ouders vertegenwoordigd worden.

De MR heeft binnen het beleid instemmingsrecht of dient van advies te voorzien.
De directie heeft soms instemming nodig van de MR voordat een besluit genomen kan worden. Dit betreft voornamelijk zaken rondom de onderwijskundige doelstellingen.

Daarnaast geeft de MR advies over bijvoorbeeld: de hoofdlijnen van de begroting, belangrijke verbouwingen van de school, de aanstelling of het ontslag van personeel, roosters, vrije dagen en vakantiedagen.

Onze MR komt minimaal zes keer per schooljaar bij elkaar en heeft overleg met de directie van De Hofstee.

De MR is een vertegenwoordiging van ouders en personeel van De Hofstee. De leden worden door middel van verkiezingen gekozen door de groep die zij vertegenwoordigen. De zittingsduur is drie jaar, daarna kan een MR-lid zich eventueel herkiesbaar stellen.

Onze MR bestaat uit 10 leden; 5 ouders en 5 leerkrachten.
Er zijn daarvan 2 leden die tevens lid zijn van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur (SKPOEL). In de GMR komen zaken aan de orde die betrekking hebben op alle scholen van SKPOEL. De GMR heeft overleg met het bestuur en de algemeen directeur van SKPOEL.

Ouders en/of verzorgers van de kinderen van De Hofstee kunnen via ons digitale communicatiekanaal BasisOnline meer informatie vinden over onze MR. Onze ledenlijst, het vergaderschema, de notulen, jaarverslagen en contactgegevens zijn hier in te zien.

Overige belangstellenden nodigen wij uit om contact op te nemen met De Hofstee voor meer informatie.